vendredi 1 janvier 2016


Con đường Hỉ Lạc


Đại Thỉnh Nguyện


Từ nguồn Ánh Sáng trong Trí Thượng Đế

Cầu xin Ánh Sáng tuôn rải vào trí con người.

Cầu xin Ánh Sáng giáng xuống Trần gian.


Từ nguồn Tình Thương trong Tâm Thượng Đế

Cầu xin Tình Thương tuôn rải vào tâm con người.

Cầu mong mọi người đều đi theo Đấng Christ.


Từ trung tâm biết được Ý Chí Thượng Đế

Cầu xin Thiên Ý hướng dẫn ý chí nhỏ bé của con người

Thiên Ý mà các Chân Sư đều biết và phụng sự.


Từ trung tâm chúng ta gọi là nhân loại

Cầu xin Thiên Cơ Tình Thương và Ánh Sáng thực thi

Và cầu mong Thiên Cơ đóng kín cửa vào nẻo ác.


Cầu xin Ánh Sáng, Tình Thương và Quyền Năng phục hồi Thiên Cơ trên Trần gian.


Đây là lời Thỉnh Nguyện được truyền lại trước Đệ Nhị Thế Chiến qua Chân Sư Tây Tạng Djwal Khul cho Đoàn Người Phụng Sự Mới Thế Gian để cầu nguyện tham thiền năng hoạt hợp nhất cùng với «Giới Vô Hình». Qua cầu nguyện cùng tham thiền, nguồn năng lượng thiêng liêng có thể được khai phóng và mang lại tác dụng.
Hiện nay chúng ta đương bước vào Kỷ Nguyên Bảo Bình, Kỷ Nguyên An Lạc Thái Bình, Kỷ Nguyên về Đoàn Nhóm : sự Đoàn Kết của toàn các Dân Tộc.
Hiện nay chúng ta có được Ơn trên, Chính Phủ Thiêng Liêng của Địa cầu, Thánh Đoàn Hành Tinh với Đấng Christ, Đức Chúa Bác Ái, Đức Chúa tể của Địa cầu, trụ Trung Tâm, cùng 7 Đại Môn Đồ vây quanh, mở rộng vòng tay trong nguồn Bác Ái Vô Tận đón nhận chúng ta trên con đường Điểm Đạo Đoàn Nhóm : Luật Hợp Nhất Luật Công Bình Luật Thương Yêu.
The end of Time, la fin du Temps, sự kết thúc Thời Gian không ý nghĩa là tận thế : chỉ là sự kết thúc của Kỷ Nguyên Cung Song Ngư,  sự kết thúc của nền Văn Minh chủ nghĩa cá nhân : sự sụp đổ của nền Văn Minh vật chất.
Đây là cuộc tranh đấu cuối cùng xảy ra trên Địa cầu, cuộc tranh đấu giữa Năng Lượng thiêng liêng và năng lượng vật chất, giữa Bác Áiích kỷ, giữa linh hồn hay chân ngã-vốn thường tồn, thanh tịnh, phúc lạccái phi ngã-vốn vô thường, bất tịnh, đầy đau khổ.
Đây là cuộc Phán Xét cuối cùng, phân cách con Người-thiêng liêng và con người-vật chất : Ánh Sáng và bóng tối, cỏ lùng và ht giống tốt. Đây là mục tiêu và chính là sự giải thoát.
Tương Lai An Bình vĩnh viễn trên Địa cầu đã được viết ra trong cảnh giới Vô Hình : sự Chiến Thắng của Công Đạo Thiêng Liêng, của Quy Luật Thương Yêu hay Quy Luật của Đấng Christ. Vì thế chúng ta có nghĩa vụ cùng nhau hy sinh tranh đấu cung hiến hết mình cho cái Thiện, hằng muốn sự Lành Thiện cho toàn thể.
Chúng ta sẽ cùng trải nghiệm cuộc Đại Quyét Sạch, và sẽ có nhiều phá hủy, nhiều người tử vong : người Chân Chính, người tốt lành sẽ tái sanh khôi phục Thiên Cơ trên Địa Cầu. Người vị kỷ (vô linh hồn) sẽ rời khỏi Địa Cầu, y sẽ phải chờ lâu dài cho một chu kỷ luân hồi mới trên một trái đất khác.
Cuộc Đổi Mới đang khai triển, Giới thứ Năm, trị vì bởi Linh Hồn : Cánh Cửa Tương Lai, Tương Lai Ngay Chính, sự chuyên tâm các Định Luật Thiêng Liêng.
Cuộc Đổi Mới ở từ trong mỗi người chúng ta : cái Đẹp cái Tốt cái Thật vốn thuộc về các Nguyên Lý Thiêng Liêng cần chuyên chú cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta.
Cuộc Đổi Mới tức là đi theo con đường của Tâm : Tiếng Nói linh hồn, tuân thủ và hoạt động theo Luật Thương Yêu, cuộc sống giản gị cùng sự chia sẻ.


Chân ngôn sám hối


Đến mọi người tôi đã phấn đấu

Trong các hóa thân quá khứ đến ngày nay,

Cầu xin họ đều được ban phước lành, được tha thứ

Cầu xin họ đều thành công tất cả những gì họ thực hiện

Trong Ánh Sáng Thương Yêu thiêng liêng.


Vào lúc tham thiền năng hoạt, mọi lời nói phát từ đáy cái Tâm đều là Chân ngôn.


" Tham thiền là cánh cửa của sự An Tịnh Thiêng Liêng, quan lộ của các tư tưởng thuần khiết, của Chủ Tâm Thánh Đoàn, địa điểm biểu hiện của Trực Giác. Khi ấy trở nên An Tịnh và Minh Triết của con Người Thiêng Liêng, không gian vô tận và nhận thức thánh thiện truy cập, linh bảo thiên đàng để khẩn cầu, qua lời thỉnh cầu được lặp lại, vào tâm của Nhân Loại."  MM

 

CLEFSDUFUTUR France 
Cho sự Chiến Thắng của Pháp
COL DU FEU – 210, route de Très-le-Mont – 74470 LULLIN – FRANCE
A.loi.1901 : W783002696 Siret 531 080 497 00039 APE 9499Z